Kwaliteit


De continuïteit van de dienstverlening van Schone Lei BvMd wordt gewaarborgd door het naleven van de richtlijnen die zijn opgesteld in het Besluit van 29 januari 2014, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren).

Dit houdt het volgende in:

Uw bewindvoerder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven voor het uitoefenen van de taken van bewindvoerder, van hemzelf en van de personen voor wie hij de taken van bewindvoerder uitvoert, niet ouder dan vijf jaren;

Uw bewindvoerder is niet handelingsonbekwaam is niet onder mentorschap gesteld en is niet uw WSNP-bewindvoerder;

Uw bewindvoerder is niet uw direct betrokken of behandelend hulpverlener, oefent niet de taken uit van een hulpverlener en behoort niet tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar u wordt verzorgd of door wordt begeleid;

Uw bewindvoerder en de bestuurders van Schone Lei beschikken minimaal over een gericht MBO 4 diploma conform artikel 1.1 onder d van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs plus twee jaar werkervaring;

Uw bewindvoerder heeft het afgelopen jaar gerichte bijscholings- of trainingsactiviteiten verricht;

Het afgelopen jaar is met uw bewindvoerder een functioneringsgesprek gevoerd;

Uw bewindvoerder gaat bij het uitoefenen van zijn taken uit van uw levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond;

Waar mogelijk zal uw bewindvoerder uw zelfredzaamheid bevorderen naar vermogen;

Het doel van uw bewind wordt zoveel mogelijk in overleg met u vastgelegd, dit met inbegrip van de afspraken over wat u wederzijds van elkaar mag verwachten. Dit houdt tevens in dat u beschikt over de naam van uw contactpersoon en diens vervanger en de bereikbaarheid van uw bewindvoerder. Dit document wordt na mondelinge toelichting door uw bewindvoerder aan u overhandigd;

Uw bewindvoerder is ten minste tijdens vier werkdagen per week voor u bereikbaar en voor zover het overige zodanig bereikbaar dat u binnen twee werkdagen een reactie ontvangt. Uw bewindvoerder voorziet buiten deze werkdagen in zijn bereikbaarheid voor noodgevallen;

Uw bewindvoerder heeft ten minste eenmaal per twee maanden contact met u, tenzij u dat niet wenst of tot het leggen van contact in staat bent;

U ontvangt minstens eenmaal per maand een overzicht van de mutaties op uw beheerrekening, dan wel er is een andere wijze waarop aan u deze overzichten worden verstrekt;

Schone Lei BvMD heeft een klachtenregeling, die voldoet aan de in artikel 6, tweede lid, van het Besluit kwaliteitseisen genoemde minimumeisen;

Uw bewindvoerder draagt zorg voor het vormen, wekelijks bijhouden en sluiten van een dossier van iedere rechthebbende;

Uw dossier bevat alle voor de uitoefening van uw bewind van belang zijnde documentatie en correspondentie, waaronder in ieder geval de documenten die uw vermogenstoestand betreffen en de vastlegging van uw contacten van de bewindvoerder, dan wel een aantekening over het uitblijven van contact omdat u geen contact wenst of niet in staat bent om contact te maken;

Uw bewindvoerder heeft een beschrijving van de hierna volgende procedures en werkt volgens deze procedures:

 • intakeprocedure;
 • uitvoering van het bewind, waaronder begrepen uw onderlinge communicatie;
 • beëindiging van het bewind, waaronder begrepen de overdracht van het bewind aan de opvolger;
 • financiële en administratieve organisatie;
 • ondersteuning, indien van toepassing;

Uw bewindvoerder heeft waarborgen ingebouwd voor:

 • de juistheid van uw boedelbeschrijving;
 • vastlegging en uitvoering van de met u gemaakte afspraken en opdrachten;
 • de juistheid van uw rechten en verplichtingen van vermogensrechtelijke aard;
 • de betrouwbaarheid en continuïteit van de gegevensverwerking;
 • continuïteit van de werkzaamheden in geval van ziekte of uitval van uw bewindvoerder;

Uw bewindvoerder, noch een aan hem gelieerde persoon geniet, noch direct, noch indirect ander voordeel uit zijn positie als bewindvoerder dan de beloning die hij voor zijn bewindvoerderschap ontvangt;

De functies tot het geven van een opdracht tot betaling zijn gescheiden van de functie van uitbetaling en boekhouding, tenzij de bewindvoerder geen andere perso(o)n(en) heeft door wie hij zijn functie uitoefent;

Uw bewindvoerder is voldoende in staat om eventuele door hem of door een persoon door wie hij zijn taken uitoefent veroorzaakte schade van u te vergoeden en heeft daartoe een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook na ontslag of faillissement van uw bewindvoerder nog dekking biedt;

Uit de administratie van uw bewindvoerder blijkt:

 • het aantal rechthebbenden wiens goederen onder bewind zijn gesteld;
 • het aantal personen door wie hij zijn taken als bewindvoerder uitoefent;
 • zijn overige bedrijfsmatige of beroepsmatige activiteiten, voor zover van toepassing;
 • hoeveel klachten er gedurende het betreffende jaar zijn ingediend, hoeveel klachten binnen zes weken zijn afgehandeld en hoeveel klachten gedurende het desbetreffende jaar gegrond zijn verklaard;

Uw bewindvoerder maakt melding ervan indien een klacht aanleiding is geweest voor een aanpassing van de procedure;

Schone Lei BvMD heeft een strikte scheiding tussen cliëntgelden en organisatiegelden. Er door uw bewindvoerder een rekening geopend bij een bank op uw naam en uw bewindvoerder verricht en ontvangt alle betalingen via deze rekening, tenzij de kantonrechter expliciet anders bepaalt;

De administratie van Schone Lei BvMD voldoet aan de eisen van artikel 3:15i BW.

Contact op nemen

Ook behoefte aan een schone lei?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op!